Monumentale begraafplaatsen en grafvelden

Praktische handvaten inzake beleid en beheer

Inleiding

Aanwezige cultuurhistorische waarden op een begraafplaats vragen zorgvuldige en gefundeerde besluiten ten aanzien van beheer en ontwikkeling. Een goede afweging is nodig van wat wel en niet behouden moet blijven, welk onderhoud nodig is en wanneer restauratie aan de orde is. Beleid ontwikkelen start met een grondige inventarisatie van de funeraire waarden die aanwezig zijn en vervolgens maatregelen om die waarden te borgen. Het belang van oude begraafplaatsen als cultuurhistorisch erfgoed wordt al vele decennia erkend en ondersteund met rijksbeleid.

Centrale vraag van deze themadag is: Hoe op een praktische wijze zorgvuldig om te gaan met oude monumentale begraafplaatsen en de grafvelden?

Verantwoord omgaan met oude begraafplaatsen en grafvelden

Veel oude begraafplaatsen worstelen met financiële problemen ten aanzien van onderhoud en beheer. De kosten stijgen en de inkomsten nemen af, waardoor het exploitatietekort jaarlijks toe neemt. Het sluiten of opheffen van oude begraafplaatsen geeft vaak maatschappelijke weerstand én waardevol erfgoed gaat verloren. Het ontwikkelen van een langetermijnvisie en beleid voor het in stand houden en ontwikkelen van oude begraafplaatsen/velden staat centraal tijdens de eerste bijeenkomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Funeraire waarden van een begraafplaats en karakteristieke elementen
 • Historische ontwikkelingen van begraafplaatsen in Nederland
 • Architectonische vormgeving en landschappelijke inrichting (ontwerpen uit de 19e en 20e eeuw)
 • De ecologische waarden van begraafplaatsen
 • Relevante Wet- en regelgeving met betrekking tot oude begraafplaatsen
 • Betekenis rijks- of gemeentelijke monumentenstatus
 • Consequenties bij verwaarlozing, sluiting of opheffing
 • Mogelijkheden voor multifunctioneel beheer en diversificatie
 • Oude begraafplaatsen transformeren tot historische gedenkparken
 • Aandachtspunten voor een toekomstbestendige visie en beleid
 • Exploitatie en beheer van oude begraafplaatsen/begraafvelden
 • Financieringsmogelijkheden voor instandhouding
 • Regelgeving aanpassen aan ambitieniveau en handhaving
 • Casuïstiek van de deelnemers
Opzet en werkwijze

Het programma wordt verzorgd door Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen en Wim van Oort van Bureau Van Oort & Ros – Partners bij Ontwikkeling. Interactieve presentaties worden afgewisseld met praktijk casuïstiek en opdrachten. Vragen en praktijk casuïstiek van de deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst geïnventariseerd. De deelnemers krijgen een documentatie map en tips om in de eigen organisatie met actiepunten aan de slag te gaan. Deze themadag is de eerste module van de opleiding Monumentale begraafplaatsen en oude graven en kan los gevolgd worden.

Praktische informatie

Doelgroep       

Beheerders en assistent beheerders van begraafplaatsen

 •  Beleidsmedewerkers en teamleiders
 •  Erfgoed medewerkers
 •  Medewerkers van de begraafplaatsadministratie
 •  Medewerkers van de buitendienst
 •  Leden van historische verenigingen en werkgroepen
 •  Overige belangstellenden
Niveau                

Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)

Datum                 

Woensdag 11 september 2024

Locatie                

Hilversum

Werktijden          

 9.00 tot 16.30 uur

Investering         

De kosten bedragen € 495,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap 

Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)                                 

Aanmelding       

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang.

Deze themadag is onderdeel van de opleiding Begraafplaatsen verduurzamen en vergroenen, maar kan los worden gevolgd.

Een excursie op een nog nader vast te stellen datum is inbegrepen.

Dit programma kan ook in-company als teamdag worden aangeboden

 

Pin It on Pinterest

Share This