Gemeentelijke uitvaarten met een sociaal gezicht

Inleiding

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met uitvaarten waarbij geen nabestaanden in beeld zijn of niemand voor de kosten wil opdraaien. In dat geval is er geen opdrachtgever voor de uitvaart. De afgelopen jaren kwam dat meer dan 2000 keer voor en het aantal is stijgende. Hoe dan te handelen?

De wet op de lijkbezorging geeft aan dat de burgemeester van de gemeente dan verantwoordelijk is voor het regelen van de uitvaart. Het wettelijke kader is echter uiterst summier en biedt veel ruimte voor interpretatie. Dat resulteert in een grote verscheidenheid aan uitvoeringspraktijken. Hoe regel je als gemeente op een efficiënte wijze een waardig afscheid en wie betaalt dat?

Gemeentelijke begrafenissen vallen primair onder verantwoordelijkheid van de afdeling Sociale Domein. Bij veel gemeenten is dat nog niet geregeld. Hoe dat aan te pakken?

Grofweg zijn er drie veel voorkomende situaties: de identiteit van de overledene is onbekend (zwervers en drenkelingen), de identiteit is bekend maar het ontbreekt aan nabestaanden die opdracht kunnen geven (bijstandsgerechtigden) en nabestaanden die geen opdracht willen geven en niet willen betalen. Elke categorie vereist een specifieke aanpak. Hoe de juiste balans te vinden tussen een waardige uitvaart en misbruik van sociaal beleid?

Medewerkers van de gemeente Sudwest-Fryslan kiezen voor een preventieve aanpak en een sociaal gezicht. Ze zoeken samen met nabestaanden naar maatwerkoplossingen en reduceren het aantal uitvaarten op kosten van de gemeente tot een minimum. Wat is het geheim van hun succes?

Tijdens deze themadag bespreken we alle stappen en keuzemogelijkheden aan de hand van een voorbeeldprotocol ‘Uitvaart op kosten van de gemeente’ en gaan uitvoerig in op de sociale aanpak van medewerkers van de gemeente Sudwest-Fryslan.

Programma

Aan bod komen de wettelijke kaders en de praktische invulling daarvan.

–  Wat zijn de oorzaken van een stijgend aantal gemeentelijke uitvaarten?

 • Wat is het wettelijke kader?
 • Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de gemeente?
 • De sociaal-maatschappelijke aspecten voor de gemeente en de burgers
 • Waarom is de afdeling Sociaal Domein primair verantwoordelijk?
 • Wat is de meldingsprocedure en wie is verantwoordelijk?
 • Hoe stel je de identiteit vast?
 • Wie zijn ‘nabestaanden’ en hoe ver ga je met zoeken?
 • Hoe regel je het beheer van de bezittingen van de overledene?
 • Waarom kiezen voor begraven en niet voor cremeren?
 • Hoe regel je een sober, maar waardig afscheid?
 • Waar kunnen kosten worden verhaald en wat is de procedure?
 • Hoeveel tijd en energie steek je in het verhalen van kosten op familieleden?
 • Welke mogelijkheden biedt de Wet Bijzondere Bijstand?
 • Welke maatschappelijke verantwoordelijkheden liggen bij derden?
 • Welke samenwerking is wenselijk en noodzakelijk?

Je gaat naar huis met het genoemde voorbeeldprotocol en inspirerende aandachtspunten voor procedures en beleid.

Werkwijze

Wim van Oort gaat in op werkprocedures en processen. De onderwerpen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijk casuïstiek. Tineke Kuindersma van de gemeente Sudwest-Fryslan gaat uitgebreid in op haar praktijkervaringen van gemeentelijke uitvaarten met een sociaal gezicht. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. Tijdens de bijeenkomst ontmoet je collega’s ter consultatie en deling van ervaringen.

Praktische informatie

Doelgroep

Portefeuillehouders Sociaal Domein

Teamleiders Sociaal Domein

Beleidsmedewerkers Sociaal Domein en Financiën

Medewerkers Sociale Zaken/Sociale Dienst/WMO

Beheerders van begraafplaatsen en medewerkers van de gravenadministratie                

Niveau

Operationeel (praktisch) en strategisch (beleidsmatig)

Data en locatie

Vrijdag 4 oktober 2019 in Bergen (NH)

Vrijdag 18 oktober 2019 in Rotterdam

Vrijdag  13 december 2019 in Drachten

Werktijden

Van 9.30 tot 16.00 uur

Investering

De kosten bedragen € 450,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap
Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW

Vanaf elke 3e persoon van dezelfde organisatie verlenen we een (extra) korting van € 100,-

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de themadag

Overige

Dit programma kan ook in-company worden aangeboden

 

Pin It on Pinterest

Share This