Financieel Management Begraafplaatsen

Inleiding

Financiële cijfers spelen een steeds grotere rol bij het beheer van begraaf-plaatsen, crematoria en gedenkparken. De druk om kostendekkend te werken neemt toe. Sturing op resultaat vraagt inzicht in de Planning & Control cyclus (P&C cyclus). Goede statistische gegevens zijn het vertrekpunt voor het opstellen van een bedrijfsstrategie en nadere uitwerking vindt plaats in een meerjarenbegroting. 

Voor teamleiders, financieel medewerkers/controllers en beleidsmedewerkers is specifieke begraaf- c.q. crematieproces belangrijk in verband met de strategische en tactische planvorming en controle. Het vraagt zicht op hoe financiële kennis van het verschillende begrotingen en geldstromen met elkaar verweven zijn en wellicht deels ontvlecht kunnen worden. Ook voor beheerders is het van belang kennis te hebben van financiële zaken, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de praktische operationele (bij-)sturing van de inkomsten en uitgaven. Samen verantwoordelijkheid dragen voor een gezond financieel beleid.

Resultaat

Tijdens deze themadag gaan we nader in op belangrijke zaken die wij bij onze adviestrajecten in de praktijk tegen komen. Veel gehoorde vragen zijn:

 • Welke statistische gegevens zijn belangrijk en hoe administreer je die op overzichtelijke wijze?
 • Hoe kom je tot een werkbare (meerjaren-)begroting?
 • Welke notities zijn daarbij van belang?
 • Welke informatie is belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen op het gewenste resultaat?
 • Hoe bereken je reële overheadkosten?
 • Is het percentage kostendekkendheid van de begraafplaats met ‘creatief’ boekhouden te verbeteren?

Wij presenteren een blauwdruk voor een Planning & Control cyclus (P&C-cyclus) die voor grote en kleine begraafplaatsen, crematoria en gedenkparken bruikbaar zijn en voor iedereen te lezen is. Daarbij besteden we aandacht aan:

 • Begrippenkader: financiële uitgangspunten en de belangrijkste kosten en baten
 • Begroting inclusief meerjarenstrategie
 • Jaarrekening en jaarverslag
 • Kapitaallasten en afschrijvingstermijnen
 • Reserves en voorzieningen
 • Voorjaarsnota en tussentijdse voortgang en bijsturing
 • Reële kostentoerekening bij bepaling kostendekkendheid (overhead en kosten met betrekking tot in het verleden aangegane verplichtingen)

Werkwijze

Interactieve presentaties worden afgewisseld met korte verwerkingsopdrachten en praktijk casuïstiek. De bijdragen worden verzorgd door Marie-Louise Meuris
(Funerair adviseur en voormalig directeur van gedenkpark De Nieuwe Ooster in Amsterdam) en Wim van Oort (Partners bij Gedenkparkontwikkeling). Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats, waarbij u uw persoonlijke leerdoelen en vragen aangeeft. De deelnemers krijgen een documentatiemap en tips om op de eigen begraafplaats(en) aan de
slag te gaan met een overzichtelijke financiële administratie en instrumenten voor sturing.

Praktische informatie

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en adviseurs begraafplaatsbeheer
Teamleiders en afdelingshoofden
Financieel medewerkers/Controllers
Beheerders en assistent-beheerders van begraafplaatsen
Bestuurders
Overige belangstellenden

Niveau

Strategisch en beleidsmatig

Datum

Vrijdag 25 juni 2021

Locatie

Regio Midden Nederland

Werktijden

Van 9.00 tot 16.30 uur

Investering

De kosten bedragen € 495,- per persoon, inclusief verblijf, lunch en documentatiemap.

Deze beroepsgerichte training is vrij van BTW

LOB-leden ontvangen een korting van 10% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Vanaf elke 3e persoon van dezelfde organisatie verlenen wij een (extra) korting van € 100,- (kortingscode 3plus)

Studiebelasting

Voorbereidende opdracht vraagt 2 – 4 uur

Aanmelding

Via de website of het bijgevoegde aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training

Overige

Het verdient aanbeveling om met meerdere personen vanuit de verschillende geledingen/afdelingen aan deze themadag deel te nemen

In-company

Deze themadag wordt ook in-company gegeven, toegespitst op uw specifieke situatie

Coaching

Op verzoek verzorgen wij na afloop coachen en advisering met betrekking tot de implementatie van een overzichtelijk Planning & Control systeem

Pin It on Pinterest

Share This