Marketingplan Begraafplaatsen & Gedenkparken

Opstellen van een marketing- en promotieplan

 

Marktgericht werken

Begraafplaatsen zijn sterk afhankelijk van marktwerking. Een toename van het aantal crematoria en natuurbegraafplaatsen heeft onmiddellijk gevolgen voor de inkomsten en exploitatie van reguliere begraafplaatsen. Daarom is het ook voor gemeenten en beheerders van kerkelijke begraafplaatsen van groot belang zich te oriënteren op ontwikkelingen in de markt én op ontwikkelingen in de marketing. Basiskennis van marketingprincipes en –processen is vereist om te komen tot een effectieve marketingstrategie. De markt is kansrijk. Het aantal sterfgevallen zal de komende decennia flink stijgen en daarmee de mogelijkheden voor meer begravingen en asbestemmingen. De grote uitdaging is om mensen vroegtijdig te binden aan de begraafplaats of het gedenkpark.

Nieuwe marketingbenadering

De wijze van marktbewerking heeft een evolutie doorgemaakt van beweermarketing tot belevingsmarketing. Alles draait om emotie en beleving, het prikkelen van de zintuigen. Bovendien staan we aan de vooravond van een nieuwe benadering waarbij een focus op zingeving en betekenis geven centraal staat. Het thema de dood en rouwbeleving benaderen vanuit een diepere laag.

Een andere ontwikkeling is co-creatie, samen met partners waarde toevoegen voor alle betrokkenen. Tijdens de opleiding verkennen we welke partners in aanmerking komen en hoe synergie te creëren. 

De transformatie van begraafplaatsen tot gedenkparken is cruciaal. Vanuit de aanwezige potenties en in samenspraak met betrokken partners een eigen identiteit opbouwen. Een multifunctioneel park waar gedenken centraal staat en begraven én asbestemmingen én herdenken samenkomen. Een park waar ook ruimte is voor ontspanning, recreatie, natuur, cultuurhistorie, kunst, eigentijdse spiritualiteit en ontmoeting. Een park onder beheer van een bezielde ondernemende beheerder of teamleider die ondersteund wordt door een enthousiast begraafplaatsteam.

Opzet en werkwijze

De opleiding is praktijkgericht en bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten en vijf intervisiebijeenkomsten Deze zijn toegespitst op de vijf stappen van het marketingplan. Marketingkennis is niet vereist, marketingnieuwsgierigheid wel. De opleiding duurt 6 maanden en start in april 2019. Voor een verdere verdieping in communicatievaardigheden wordt de vervolgopleiding ‘Invloed vergroten en verbindend werken’ aangeboden.

De intervisiebijeenkomsten vinden plaats in kleine groepjes en zijn toegespitst op specifieke intervisieopdrachten en werkbezoeken aan de begraafplaatsen van de deelnemers, in overleg te regelen. Indien mogelijk adviseren wij om met minimaal twee personen per organisatie deel te nemen, zodat samen aan het marketingplan gewerkt kan worden.

Aan het eind van de opleiding beschikken de deelnemers over een marketingplan voor de eigen begraafplaats(en/gedenkpark(en).

Praktische informatie

Doelgroep
 • Beheerders van begraafplaatsen en gedenkparken
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders managers
 • Administratief medewerkers begraafplaatsenadministratie
 • Communicatiemedewerkers
Niveau

HBO of vergelijkbare praktijkervaring (Marketingkennis is niet vereist)

Regio

Midden Nederland  

Code

MP-20

Data
 • Dag 1: 29-01-2020
 • Dag 2: 11-03-2020                
 • Dag 3: 22-04-2020
 • Dag 4: 24-06-2020
 • Dag 5: 23-09-2020
Werktijden

9.00 – 16.30 uur

Locatie

Op diverse locaties in midden Nederland, in verband met excursies. Een centrale plek voor de deelnemers is het uitgangspunt

Studiebelasting

Per bijeenkomst 4 – 8 uur voor voorbereiding en opdrachten

Investering

€ 1.500,- p.p. inclusief verblijfkosten en documentatiemap, vrijgesteld van BTW

 LOB-leden van gemeentelijke en niet-kerkelijke begraafplaatsen ontvangen  een korting van 10% en LOB leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% bij aanmelding voor 1 maart 2019 (Kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer). Vanaf elke 3e persoon van dezelfde organisatie verlenen we een extra korting van €100,–

Aanmelding

Via de website of het aanmeldingsformulier, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding

Informatie       

Wim van Oort, contact@gedenkparkontwikkeling.nl of 072-5814749

Overig

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname wanneer zij minimaal 80% van de bijeenkomsten aanwezig zijn en opdrachten voldoende afronden

Programma

Bijeenkomst 1: Situatie, ontwikkelingen en trends in kaart brengen
 • Wat is marketing?
 • Evolutie in de marketing
 • Co-creatie
 • Stappenplan marketing
 • Klantbehoeften in kaart brengen
 • Concurrentieanalyse
 • Kenmerken en potenties eigen begraafplaatsen
 • Benodigde statistische informatie
 • Trends en ontwikkelingen
 • SWOT-analyse
 • Interviewtechnieken

Intervisieopdracht: diepte interviews afnemen bij(uitvaart)ondernemers en potenties van de eigen begraafplaats(en)/gedenkparken inventariseren

Bijeenkomst 2: Kansen visualiseren
 • Kader voor brainstormsessies
 • Relevante thema’s inventariseren 
 • Brainstormsessies en out of the box denken m.b.t. gekozen thema’s
 • Presentatie concept House of Memories
 • Evaluatie brainstormsessies

Intervisieopdracht: Brainstormsessie kansen voor de eigen begraafplaatsen/gedenkparken

Bijeenkomst 3: Missie- en visiebepaling, positionering en conceptontwikkeling
 • Gouden cirkel: waarom, hoe,wat
 • Multifunctionele gedenkparken
 • Binding bij leve
 • Ondernemersparticipatie
 • Burgerparticipatie
 • Overheidsparticipatie
 • Identiteit en uitstraling van het gedenkpark
 • Missie- en visieontwikkeling
 • Conceptontwikkeling

Intervisieopdracht: Missie- visie en concepten voor de eigen gedenkparken uitwerken

Bijeenkomst 4: Concepten uitwerken en realiseren
 • Marketingmix
 • Intern en bestuurlijk draagvlak
 • Krachtenveldanalyse
 • Beleid ontwikkelen
 • Financiering regelen
 • Planning organiseren
 • Plannen uitbesteden of zelf organiseren
 • Beheerverordeningen en Nadere regels aanpassen
 • Protocollen en werkprocessen aanpassen
 • Medewerkers trainen

Intervisieopdracht: Eigen concepten uitwerken en starten met implementeren 

Bijeenkomst 5: Promotie- en communicatieplan
 • Meerjaren promotie- en communicatieplan
 • Promotiematerialen: website, folders, filmpjes, nieuwsbrieven, etc.
 • Inzet sociale media
 • Activiteitenkalender en jaarplanning
 • Publiciteitsmomenten

Intervisieopdracht: Promotie- en communicatieplan voor de eigen gedenkparken

Pin It on Pinterest

Share This