Beheerder begraafplaatsen en gedenkparken

Inleiding

Sinds 2021 verzorgen we een nieuwe opleiding die gericht is op het eigen maken van de benodigde basisvaardigheden voor beheerders en assistent beheerders van begraafplaatsen en gedenkparken.

De opleiding speelt in op de behoefte om in deze hectische tijden met een minimale tijdsinvestering optimaal leerresultaat te halen. De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers en de situatie op de eigen begraafplaatsen zijn vertrekpunt en staan centraal. Tevens besteden we aandacht aan het LOB rapport ‘De begraafplaats van de toekomst – van hoofd naar hart’.

Opzet en werkwijze

De opleiding bestaat uit tien modulen met specifieke thema’s en per bijeenkomst een verwerkingsopdrachten en een kennistoets. Voorafgaande de opleiding vindt een persoonlijke intake plaats waarbij de belangrijkste vragen en leerdoelen van de deelnemers in kaart gebracht worden.

De bijeenkomsten zijn tweewekelijks op dinsdag. In de tussenliggende weken vragen studie en opdrachten eveneens een dag. Reken als studiebelasting op 1 dag per week gedurende 20 weken.

Aan de opleiding is een certificaat verbonden. Vereisten zijn 90% aanwezigheid en een voldoende score voor opdrachten en kennistoetsen. Een gemiste bijeenkomst kan op een later tijdstip worden ingehaald en bij een onvoldoende voor een toets of opdracht wordt een aanvullende toets of opdracht aangeboden.

Praktische informatie

Doelgroep       
 • Beheerders en assistent beheerders van begraafplaatsen en gedenkparken die al werkzaam zijn in deze functie
 • Belangstellenden voor de functie van beheerder begraafplaatsen en/of gedenkparken
Niveau

Operationeel (praktijkgericht)

Locatie/data

Maarn: Dinsdagen,  start 6 februari 2024 (twee-wekelijks)

Werktijden       

9.00 – 16.00 uur

Investering         

€ 3.750,- p.p. inclusief verblijfkosten en documentatiemap, vrijgesteld van BTW 

LOB-leden ontvangen een korting van 10%. Aanmelding voor 01-01-2024 (Kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer)

Het volgen van losse modulen is mogelijk. De kosten daarvan bedragen € 395,- per module.

Aanmelding       

Via de website of aanmeldingsformulier, uiterlijk 3 weken voor aanvang

Informatie       

Wim van Oort, info@vanoort-ros.nl of 072-5814749

Certificaat       

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname wanneer zij minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig zijn en opdrachten en toetsen voldoende  afronden

Programma

Module 1: Wet en regelgeving – 6 februari 2024
 • Wet op de lijkbezorging/Uitvaartwet
 • Besluit op de lijkbezorging
 • Technische adviezen behorende bij Besluit op de lijkbezorging
 • AVG begraafplaats gerelateerd
Module 2: Werkprocessen begraven en asbestemmen – 27 februari 2024
 • Soorten graven
 • Procedure en formulieren aanvraag begrafenis
 • Soorten asbestemmingen
 • Procedure en formulieren aanvraag en afhandelen asbestemmingen
 • Procedure uitgifte grafrecht en grafakte
 • Procedure en formulier vergunningverlening grafbedekking/monument
 • Procedure en formulier tussentijds overschrijven tenaamstelling
 • Procedure verlenging grafrechten van urnengraven en gebruiksrechten van urnennissen
 • Handelwijze bij verwaarlozing van graf en grafbedekking
Module 3:  Opgraven en Ruimen – 12 maart 2024 
 • Verschil tussen opgraven, samenvoegen, schudden en ruimen
 • Procedure en formulieren bij een opgraving
 • Procedure en formulier bij een samenvoeging
 • Gefaseerd ruimen: bovengronds en ondergronds
 • Ruimingsprotocol en procedure bij ruimen en schudden
 • Hergebruik oude grafmonumenten
 • Handelwijze bij graven met grafrechten voor onbepaalde tijd
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie van werkprocessen
Module 4:  Omgaan met rouw en emotionele situaties – 26 maart 2024
 • Basiskennis rouwprocessen en rouwondersteuning
 • Begrip en inlevingsvermogen tonen
 • Hedendaagse rouwrituelen in diverse culturen
 • Professioneel reageren op emoties van nabestaanden
 • Omgaan met eigen emoties
 • Omgaan met heftige situaties op de begraafplaats

Module 5:  Gespreksvaardigheden – 9 april 2024

 • Praktijkcasuïstiek interne communicatie met leidinggevende en collega’s
 • Praktijkcasuïstiek omgaan met nabestaanden (in rouw)
 • Praktijkcasuïstiek omgaan met mondige bezoekers
 • Praktijkcasuïstiek omgaan met professionals (uitvaartondernemers en steenhouwers)
 • Omgaan met klachten
Module 6: Visie en beleid ‘De begraafplaats van de toekomst’ – 23 april 2024
 • Ontwikkelingen in de uitvaartbranche en samenleving 
 • Marktwerking binnen de uitvaartbranche
 • Transformatie van begraafplaatsen tot multifunctionele gedenkparken
 • Functies en waarden van begraafplaatsen en gedenkparken
 • De begraafplaats als onderneming
 • Veranderende rol en taak van de beheerder
 • Teameffectiviteit
 • Samenwerkingspartners en co-creatie
 • Mensen/klanten binden bij leven
Module 7:  Begraafplaatsverordeningen – 14 mei 2024
 • Lokaal beleid als vertrekpunt voor de beheerverordening
 • Beheerverordening en Toelichting beheerverordening
 • Nadere regels (uitvoeringsbesluiten)
 • Verordening heffing en invordering lijkbezorgingsrechten
 • Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten
 • Tarievenlijst
 • Vaststellingsprocedures
Module 8:  Financieel beheer – 28 mei 2024
 • Planning- & Controlcyclus
 • Begrotingen lezen en opstellen
 • Budgetbeheer, inkomstenbronnen en uitgavenposten
 • Overheadkosten
 • Investeringsbegroting
 • Afschrijvingen
 • Resultaatbegroting
 • Reserves en voorzieningen
 • Bepaling kostendekkendheid
 • Jaarrekening en jaarverslag
Module 9: Biodiversiteit en duurzaam beheer – 11 juni 2024
 • Verduurzamen bedrijfsvoering
 • Natuurwaarden op begraafplaatsen
 • Maatregelen ter versterking van de biodiversiteit
 • Onkruidbeheersing op (half-)verhardingen
 • Onkruidbeheersing tussen en rond graven
 • Bodembedekkers
 • Stimulering van duurzame grafbedekkingen
 • Groenbeheerplan
Module 10: Voorlichting en promotie bij marktwerking – 25 juni 2024
 • Basiskennis marketing en promotie
 • Communicatieplan
 • Folders en flyers
 • Website
 • Sociale media
 • Activiteiten
 

 Voor specifieke managementvaardigheden verwijzen we naar de opleiding Verbindend werken

Pin It on Pinterest

Share This