Interactieve beleidsontwikkeling

Actualisering beheerverordening en nieuw beleid

Burgers en maatschappelijke organisaties willen in toenemende mate invloed hebben op de beleidsontwikkeling. Maar ook de organisatie heeft er baat bij dat er een breed draagvlak is voor plannen en regelgeving. Interactieve beleidsontwikkeling beoogt het verbeteren van de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van beleid en verordeningen in samenspraak en samenwerking met mensen en organisaties die direct betrokken zijn of de gevolgen ondervinden. Te denken valt aan:

  • Actualisering van de beheerverordening en nadere regels
  • Veranderingen t.a.v. onderhoud en beheer van de begraafplaats
  • Herinrichting en/of uitbreiding van de begraafplaats
  • Vestiging van een crematorium of uitvaartcentrum op de begraafplaats

Belangrijke actoren bij interactieve beleidsontwikkeling zijn uitvaartondernemers, steenhouwers, uitvaartverenigingen, buurt- en wijkcommissies van aangrenzende wijken, funerair kunstenaars, crematoria, et cetera. Ook speciale klankbordgroepen of adviesgroepen kunnen van grote waarde zijn.

Wij ondersteunen en adviseren met:

  • Advisering ten aanzien van de inrichting van interactieve beleidsontwikkeling
  • Procesbegeleiding (bij delen van trajecten)
  • Voorzitterschap bij emotionele bijeenkomsten
  • Afnemen van onafhankelijke diepte-interviews
  • Advisering van politici en ambtelijke medewerkers

Pin It on Pinterest

Share This